OPUBLIKOWANO: 04.08.2022

Polityka prywatności serwisu internetowego Osiedle Forrest www.osiedleforrest.pl

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EN CASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Studencka 55, 02-735 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814148, REGON: 384881595, NIP: 5213882417 (dalej jako: EN CASA PREMIUM REAL ESTATE).

II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@encasa.pl.

III. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwis Internetowy Osiedle Forrest www.osiedleforrest.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pani/Panu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

IV. KATEGORIE POZYSKIWANYCH DANYCH

Serwis Internetowy Osiedle Forrest www.osiedleforrest.pl przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe podane w formularzach (imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości).

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Obsługa Pani/Pana zgłoszeń jako działań podjętych przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (np. formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, social media, kontakt telefoniczny) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi Pani/Pana zgłoszenia.
 2. Zawarcie i wykonanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 3. Wykonanie usługi na Pani/Pana zlecenie w zakresie pośrednictwa w załatwieniu spraw urzędowych i innych dotyczących nieruchomości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości załatwienia spraw dotyczących nieruchomości w Pani/Pana imieniu.
 4. Obsługa formularza kontaktowego.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Podejmowanie działań marketingowych jako prawnie uzasadniony interes Administratora (np. ponowny kontakt telefoniczny celem przedstawienia Pani/Panu oferty współpracy w ramach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Przy czym Administrator informuje, że przeprowadził i udokumentował w powyższym zakresie ocenę równowagi pomiędzy swoim interesem a interesem Pani/Pana jako potencjalnego klienta. Biorąc pod uwagę ustanowione u Administratora procedury bezpieczeństwa, minimalizację zakresu danych wykorzystywanych dla tych operacji przetwarzania oraz brak nieproporcjonalnego wpływu przetwarzania danych osobowych na Pani/Pana prawa i wolności jako potencjalnego klienta, a które to przetwarzanie skutkować może dopasowaniem nieruchomości do Pani/Pana preferencji i finalizacją transakcji już na podstawie umowy pośrednictwa – nie stwierdza się w tym kontekście, aby istniał stosunek nadrzędności interesów Pani/Pana jako potencjalnego klienta nad interesami Administratora. Z uwagi na powyższe Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych we wskazanym zakresie.
 6. Subskrypcja Newsletter
  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz dodatkowa zgoda Klienta na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., tj. w celu wykonania Umowy o Subskrypcję Newsletter oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji Subskrypcji Newsletter.
 7. Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w formie pisemnej wysłanej za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@encasa.pl

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności obsługi kontaktu informacyjnego oraz przesyłania informacji handlowych – do momentu odwołania zgody.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.
 2. Inni Pośrednicy, z którymi Administrator współpracuje na podstawie umowy o współpracy pomiędzy pośrednikami w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym również w ramach oprogramowania pracy pośrednika – Systemu MLS) – przy czym nie dotyczy to danych osobowych klientów potencjalnych, których przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w ust. III pkt 5) powyżej, tych danych Administrator nie udostępnia innym Pośrednikom. Poprzez umowę współadministrowania współpracujący Pośrednicy zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych zobowiązując się do spełnienia szeregu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podmioty zewnętrzne świadczące usługi, którymi jest Pani/Pan zainteresowana/y, z którymi Administrator współpracuje (np. architekt wnętrz, doradca podatkowy, doradca kredytowy, deweloperzy) – przy czym Administrator przekazuje tym podmiotom Pani/Pana dane kontaktowe wyłącznie na Pani/Pana wyraźną prośbę.
 4. Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie będące właścicielem oprogramowania pracy pośrednika (System MLS), którego Administrator jest użytkownikiem; dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

X. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Serwis Internetowy Osiedle Forrest www.osiedleforrest.pl zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Polityka plików “cookies”

W serwisie Osiedle Forrest www.osiedleforrest.pl celem poprawienia wyświetlania treści możliwe jest stosowanie plików „cookies”. W każdej chwili masz prawo określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej.

Niniejsza „Polityka Prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje En Casa Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Studencka 55 , mogą być używane pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik ma prawo określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Czym są pliki „cookies”?

Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika.

Co zyskujemy z plikami „cookies”?

Dzięki zapisanych w plikach “cookies” informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach naszych użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej dopasowanymi do Twoich potrzeb.

Przykładowe zalety plików „cookies”:

Pliki „cookies” możemy stosować w celu:

Jakie pliki „cookies” możemy stosować?

Na swoich stronach internetowych możemy stosować kilka rodzajów plików „cookies”:

Zarządzanie plikami „cookies”

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Proszę pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach możemy przechowywać także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Dodatkowo, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zbierać informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Powrót